Що таке менталітет — значення слова, фактори, що формують менталітет. Коли піднімається питання менталітету?

У статті наводиться поняття менталітету, його типів, аспектів формування.

У зв'язку з помітним зростанням у всьому світі процесів міграції і виникаючими труднощами все частіше можна почути про відмінності менталітету.

Що означає поняття менталітет?

Менталітет – це сукупність культурних, емоційних, духовних, розумових особливостей, системи цінностей і моральних засад, притаманних тієї чи іншої етнічної групи, народу чи індивіду. Це поняття найчастіше вживається для опису національних рис поведінки, культури і моральних орієнтирів якої-небудь соціальної групи.

Менталітет – явище багатогранне, що об'єднує свідому і несвідому здатність до прийняття рішень і виконання дій, особливості формування психічної діяльності, мислення і емоційних реакцій, прийняття нових ідей та збереження традиційної культурної спадщини.

 • На основі менталітету формується картина світовідчуття і сприйняття. Це норма бачення людиною світу навколо себе і свого місця в ньому.
 • Окремі етноси, народності або нації мають власним менталітетом. Розуміння цього явища допомагає прийняти той факт, що в аналогічних обставинах представники різних етнічних груп ведуть себе зовсім по-різному у відповідності зі стійкою системою духовних та інтелектуальних цінностей.
 • Основою індивідуального сприйняття дійсності лежить генотип, який формується геоісторичною, природним і соціальним середовищем, а також особистим потенціалом людини. Від цих факторів залежить, якими особливостями буде наділена особистість – манера поведінки, мова, розумові здібності, духовні якості.

Складові менталітету:

 • Унікальність – думки, почуття, ідеї, дії, притаманні окремому представникові групи, але відсутні у інших.
 • Індивідуальність – комбінація деяких основних ознак, характерних для суспільства в цілому.
Особливості менталітету відрізняють кожну націю

Фактори, що формують менталітет

До основним чинникам, впливає на формування менталітету, відносяться наступні:

 • природно-географічні
 • соціально-історичні
 • релігійні
 • освітні

Безумовно, зазначені аспекти не можуть розглядатися окремо один від одного, оскільки мають постійний взаємний вплив.

Картина розуміння світу зачіпає систему цінностей і життєвий цілей окремої особистості в рамках комплексу переконань, властивих їй.

Серед основних факторів, що визначають формування менталітету, основними є:

 • фізико-біологічні аспекти
 • соціальна середа
 • сімейне виховання
 • вплив авторитетів – батьки, вчителі, тренери
 • індивідуальний розвиток

Зовнішні відмітні ознаки будь-якої народності, наприклад, форма носа, очей або колір волосся, не належать до національного менталітету. Менталітет визначається внутрішніми особливостями окремої людини і народу в цілому.

Національний менталітет не може мати тільки позитивні або негативні риси. Світогляд, що відрізняє ту чи іншу національність, формується протягом усієї історії її існування. Будучи по суті консервативним, воно завжди пов'язано з поточним розвитком (технічного прогресу, культури, інтелектуального потенціалу, інтеграційних процесів). Тому світогляд може змінюватися і збагачуватися.

Культура, звичаї і традиції — історична основа менталітету

Менталітет суспільства

Ментальність суспільства можна визначити як рівень суспільної свідомості – незмінну систему життєвих принципів. Це свого роду фон світосприйняття, який визначає ставлення людини до всіх речей, явищ, що оточує соціуму і диктує характер дій.

Сприйняття дійсності у взаємозв'язку з свідомістю створює уявлення людини про світ на основі існуючих життєвих установок.

 • Менталітет суспільства не базується на логічних принципах. Він ґрунтується на певних образах та шаблони поведінки в тій чи іншій ситуації з деякою різноманітністю реакцій.
 • Таким чином, можна охарактеризувати значущість культурного і морального спадщини, прихильність традиціям, як основу духовного становлення особистості.
 • Менталітет суспільства відображає колективний та індивідуальний рівень свідомості соціуму, вміння збереження і передачі життєвих цінностей, здатність до розвитку на основі досвіду минулих поколінь.
 • Ментальність суспільства – це прийняті в соціальному середовищі закони поведінки, система поглядів, моральні підвалини, шаблони рішень. Наприклад, любов до близьких, горе втрати, ненависть до ворогів – такі почуття притаманні всім людям. Але морально-етичні норми поведінки в стресовій ситуації можуть бути зовсім різними. Прийнятність кровної помсти є нормою світогляду східних етносів, затребувана релігією і традиціями.
 • Менталітет однієї народності або нації неоднорідний. В будь-якому соціумі існує градація за соціальним статусом, тому в рамках однієї держави можна виділити менталітет інтелектуальної та духовної еліти, менталітет середнього класу і менталітет політичних (правлячих) кіл. Кожна з цих соціальних груп відіграє свою роль у формуванні менталітету нації.

Можна сказати, що існує «менталітет людства»? Безумовно, це поняття некоректно. Менталітет має відмінні риси і припускає наявність деяких значущих відмінностей між представниками різних соціальних груп. Можливо, якщо будуть відкриті позаземні форми розуму, таке визначення набуде сенсу в порівнянні з менталітетом інших цивілізацій.

Менталітет суспільства складається на основі його законів

Коли піднімається питання менталітету?

При знаходженні в знайомому середовищі, серед людей однієї нації, віросповідання та соціальної приналежності, проблема відмінності менталітету практично не піднімається.

Особливості менталітету людей найбільш проявляються під впливом стресових факторів, коли спостерігається «протистояння цілей».

 • Потрапляючи в іншу обстановку, наприклад, при переїзді в іншу країну або різкої зміни соціального стану, людина майже відразу усвідомлює свою відірваність від звичних життєвих засад.
 • В таких умовах, крім можливого мовного бар'єру, у мігрантів з'являються проблеми сприйняття іншої культури, цінностей, норм поведінки і національних традицій. Особливо складно це сприймається в тих випадках, коли придбана соціальна середовище має значні відмінності від звичної – в питаннях релігії, виховання, способу життя, моральних обмежень.
 • Найчастіше реакцією на таку ситуацію стає різко негативне ставлення до оточуючих людей — аж до агресії і відмови від соціальних контактів.

На прикладі окремої людини стає зрозуміло, що ментальні відмінності представляють велику небезпеку для розвитку людської цивілізації в цілому. Духовні суперечності великих соціумів загрожують обернутися силовий конфронтацією. Саме це ми і спостерігаємо зараз в сучасному світі.

 • Для запобігання зіткнень на ґрунті відмінностей менталітету необхідна попереджає робота по виявленню кризових точок.
 • Розвиток міжкультурних обмінів, толерантність, повага і прийняття традицій, відмова від неприйнятних в сучасному суспільстві звичаїв, розробка по можливості подібних систем виховання й освіти дітей та молоді – ці завдання, виконані на рівні держави, допоможуть людству зберегти мирне співіснування.
Завдання — знайти точки дотику і розуміння різних культур

Відео: Особливості менталітету різних країн