Повна таблиця неправильних дієслів англійської мови з перекладом та транскрипцією для друку Irregular verbs

У статті перераховані всі неправильні дієслова англійської мови.

Повна таблиця неправильних дієслів англійської мови з перекладом та транскрипцією для друку

Вивчення напам'ять таблиці неправильних дієслів обов'язково, адже вони — це саме та частина промови, що не піддається трансформаціям за встановленими правилами в англійській мові (і саме тому називаються «неправильними»).

Неправильні дієслова англійської мови (irregular verbs) утворюють II-ю (минулий невизначений час, Past Indefinite) і III-ю (причастя минулого часу, Past Participle) форми не шляхом додавання закінчення –ed до инфинитиву, як у більшості англійських дієслів, а різними іншими способами.

В англійській мові є понад 200 неправильних дієслів. В основному, ці дієслова належать до найбільш давніх шарів англійської мови. Неправильні дієслова найчастіше односкладові.

Таблиця:

Infinitive Past Tense Past Participle Переклад
arise [ə'raiz] arose [ə'rəuz] arisen [ə'riz(ə)n] виникати, з'являтися
awake [ə'weik] прокинувся [ə'wəuk] awoken [ə'wəukən] будити, пробуджуватися
be [bi:] was,were [wɔz], [wз:] been [bi:n] бути
bear [bɛə] bore [bɔ:] born [bɔ:n] народжувати, приносити
beat [bi:t] beat [bi:t] beaten ['bi:tn] бити
become [bɪ 'kʌm] became [bɪ 'keɪm] become [bɪ 'kʌm] ставати
begin [bɪ 'gɪn] began [bɪ 'gæn] begun [bɪ 'gʌn] починати(ся)
bend [bend] bent [bent] bent [bent] гнути, згинати
bind [baɪnd] bound [baʊnd] bound [baʊnd] пов'язувати
bite [baɪt] bit [bɪt] bitten ['bɪtn] кусати(ся)
bleed [bli:d] bled [bled] bled [bled] кровоточити
blow [blou] blew [blu:] blown [bloun] дути
break [breɪk] broke [brouk] broken ['broukən] ламати(ся)
breed [bri:d] bred [bred] bred [bred] виховувати
bring [brɪŋ] brought [brɔ:t] brought [brɔ:t] приносити
build [bɪld] built [bɪlt] built [bɪlt] будувати
burn [bɜ:rn] burnt [bз:nt] burnt [bз:nt] горіти, палити
burst [bз:st] burst [bз:st] burst [bз:st] вибухнути, підривати(ся)
buy [baɪ] bought [bɔ:t] bought [bɔ:t] купувати
cast [k&#593:st] cast [k&#593:st] cast [k&#593:st] кинути, лити (метал)
catch [kætʃ] caught [kɔ:t] caught [kɔ:t] ловити, схоплювати
choose [tʃu:z] chose [tʃouz] chosen ['tʃouzən] вибирати, підбирати
come [kʌm] came [keɪm] come [kʌm] приходити
cost [kɒst] cost [kɒst] cost [kɒst] коштувати
cut [kʌt] cut [kʌt] cut [kʌt] різати
dig [dɪg] dug [dʌg] dug [dʌg] рити, копати
do [du:] did [dɪd] done [dʌn] робити
draw [drɔ:] drew [dru:] drawn [drɔ:n] малювати, тягти
dream [dri:m] dreamt [dremt] dreamt [dremt] мріяти, снитися
drink [drɪŋk] drank [dræŋk] drunk [drʌŋk] пити
drive [draɪv] drove [drouv] driven ['drɪvən] водити
eat [i:t] ate [eɪt, et] eaten ['i:tn] є
fall [fɔ:l] fell [fel] fallen ['fɔ:lən] падати
feed [fi:d] fed [fed] fed [fed] годувати
feel [fi:l] felt [felt] felt [felt] відчувати
fight [faɪt] fought [fɔ:t] fought [fɔ:t] боротися
find [faɪnd] found [faʊnd] found [faʊnd] знаходити
fit [fit] fit [fit] fit [fit] підходити за розміром
fly [flaɪ] flew [flu:] flown [floun] літати
forget [fər 'get] forgot [fər 'gɒt] forgotten [fər 'gɒtn] забувати
forgive [fər 'gɪv] forgave [fər 'geɪv] forgiven [fər 'gɪvən] пробачати
freeze [fri:z] froze [frouz] frozen ['frouzən] замерзати
get [get] got [gɒt] got [gɒt] отримувати
give [gɪv] gave [geɪv] given ['gɪvən] давати
go [gou] went [went] gone [gɒn] іти, ходити
grow [grou] росло [gru:] grown [groun] рости
hang [hæŋ] hung [hʌŋ] hung [hʌŋ] висіти, розвішувати
have [hæv] had [hæd] had [hæd] мати
hear [hɪər] heard [hɜ:rd] heard [hɜ:rd] чути
hide [haɪd] hid [hɪd] hidden ['hɪdn] ховати
hit [hɪt] hit [hɪt] hit [hɪt] потрапляти в ціль
hold [hould] held [held] held [held] тримати
hurt [hɜ:rt] hurt [hɜ:rt] hurt [hɜ:rt] поранити, пошкодити
keep [ki:p] kept [kept] kept [kept] тримати, зберігати
kneel [ni:l] knelt [nelt] knelt [nelt] ставати на коліна
knit [nɪt] knit [nɪt] knit [nɪt] в'язати (спицями)
know [nou] knew [nu:] known [noun] знати
lay [leɪ] laid [leɪd] laid [leɪd] класти, покласти
lead [li:d] led [led] led [led] вести, очолювати
lean [li:n] leant [lent] leant [lent] нахилятися
learn [lɜ:rn] learnt [lɜ:rnt] learnt [lɜ:rnt] вчити
leave [li:v] left [left] left [left] залишати, покидати
lend [lend] lent [lent] lent [lent] займати, позичати
let [let] let [let] let [let] дозволяти
lie [laɪ] lay [leɪ] lain [leɪn] лежати
light [lait] lit [lit] lit [lit] висвітлювати, запалювати
lose [lu:z] lost [lɒst] lost [lɒst] втрачати
make [meɪk] made [meɪd] made [meɪd] робити
mean [mi:n] meant [development] meant [development] значити
meet [mi:t] met [met] met [met] зустрічати
mistake [mis'teik] невірно розумів [mis'tuk] mistaken [mis'teik(e)n] помилятися
pay [peɪ] paid [peɪd] paid [peɪd] платити
put [pʊt] put [pʊt] put [pʊt] класти, ставити
read [ri:d] read [red] read [red] читати
ride [raɪd] rode [roud] ridden ['rɪdn] їхати верхи
ring [rɪŋ] rang [ræŋ] rung [rʌŋ] дзвонити, дзвеніти
rise [raɪz] rose [rouz] risen ['rɪzən] підніматися
run [rʌn] ran [ræn] run [rʌn] бігти
say [seɪ] said [sed] said [sed] говорити
see [si:] saw [sɔ:] seen [si:n] бачити
seek [si:k] sought [sɔ:t] sought [sɔ:t] шукати
sell [sel] sold [sould] sold [sould] продавати
send [send] sent [sent] sent [sent] посилати
set [set] set [set] set [set] класти, ставити
shake [ʃeɪk] shook [ʃʊk] shaken ['ʃeɪkən] трясти
shine [ʃaɪn] світилася [ʃoun, ʃɒn] світилася [ʃoun, ʃɒn] світити, сяяти, блищати
shoot [ʃu:t] shot [ʃɒt] shot [ʃɒt] стріляти
show [ʃou] showed [ʃoud] shown [ʃoun] показувати
shrink [ʃriŋk] shrank [ʃræŋk] shrunk [ʃrʌŋk] сідати (про матеріал), зменшувати(ся), скорочувати(ся)
shut [ʃʌt] shut [ʃʌt] shut [ʃʌt] закривати
sing [sɪŋ] sang [sæŋ] sung [sʌŋ] співати
sink [sɪŋk] опустив [sæŋk] sunk [sʌŋk] тонути
sit [sɪt] sat [sæt] sat [sæt] сидіти
sleep [sli:p] slept [slept] slept [slept] спати
smell [smel] smelt [smelt] smelt [smelt] нюхати, пахнути
slide [slaid] slid [slid] slid [slid] ковзати
sow [sou] sowed [soud] sown [soun] сіяти, засівати
smell [smel] smelled [smeld] smelled [smeld] нюхати, пахнути
speak [spi:k] spoke [spouk] spoken ['spoukən] говорити
spell [spel] spelt [spelt] spelt [spelt] вимовляти по буквах
spend [spend] spent [spent] spent [spent] витрачати
spill [spɪl] spilt [spɪlt] spilt [spɪlt] проливати
spit [spɪt] spat [spæt] spat [spæt] плювати
split [splɪt] split [splɪt] split [splɪt] розщеплювати
spoil [spoɪl] spoilt [spoɪlt] spoilt [spoɪlt] псувати
spread [spred] spread [spred] spread [spred] поширювати(ся)
stand [stænd] stood [stʊd] stood [stʊd] стояти
steal [sti:l] stole [stoul] stolen ['stoulən] красти
stick [stik] stuck [stʌk] stuck [stʌk] приклеювати(ся), застрявати, упиратися
sting [stiŋ] stung [stʌŋ] stung [stʌŋ] жалити
strike [straɪk] struck [strʌk] struck [strʌk] ударяти, страйкувати
strive [straɪv] strove [strəuv] striven ['strɪvn] намагатися, прагнути
swear [sweə] swore [swɔ:] sworn [swɔ:n] давати клятву
sweep [swi:p] swept [swept] swept [swept] помсти, підмітати
swim [swɪm] swam [swæm] swum [swʌm] плавати
take [teɪk] took [tʊk] taken ['teɪkən] брати, взяти
teach [ti:tʃ] taught [tɔ:t] taught [tɔ:t] вчити
tear [teər] tore [tɔr] torn [tɔrn] рвати
tell [tel] told [tould] told [tould] розповідати
think [θɪŋk] thought [θɔ:t] thought [θɔ:t] думати
throw [θrou] threw [θru:] thrown [θroun] кидати
understand [ʌndər 'stænd] understood [ʌndər 'stʊd] understood [ʌndər 'stʊd] розуміти
upset [ʌp'set] upset [ʌp'set] upset [ʌp'set] перекидати, засмучувати (плани), засмучувати
wake [weɪk] woke [wouk] woken ['woukən] прокидатися
wear [weər] wore [wɔr] worn [wɔrn] носити
weep [wi:p] wept [wept] wept [wept] плакати
wet [wet] wet [wet] wet [wet] мочити, зволожувати
win [wɪn] won [wʌn] won [wʌn] вигравати, перемагати
wind [waind] wound [waund] wound [waund] звиватися, обмотувати, заводити (годинник)
write [raɪt] wrote [rout] written ['rɪtn] писати

Відео: «105 неправильних дієслів за 5 хвилин»